KIERTÄVÄ LASTENKULTTUURIKESKUS KATTILA RY:N

JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

 1. Rekisterinpitäjä 

Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry 

C/O Mari Oikarinen

Kansankatu 7 C 23, 99100 Rovaniemi

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Mari OIkarinen, mari@kulttuurikattila.fi

 1. Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on (esimerkkejä): 

 • Jäsenpalvelut 
 • Jäsenviestintä 
 • Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 
 •  
 1. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja: (valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista) 

 • rekisteröidyn perustiedot: nimi 
 • rekisteröidyn yhteystiedot: sähköpostiosoite 
 • yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot 
 • jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto) 

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle 

 1. Tietolähteet 

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, 

 1. Tietojen luovutukset ja siirrot 

Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

 1. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kukin käyttäjä kirjautuu samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Jäsenrekisteri päivitetään vuosittain ja tiedot säilytetään kaksi vuotta. 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

 1. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 1. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla Facebook-sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti Facebook-sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.