Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry ja sen kotipaikka on Kittilä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta Lapin maakunta-alueella ja ottaa osaa lastenkulttuuripoliittiseen keskusteluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 – järjestää työpajoja, kursseja, harrastusryhmiä, leirejä ja muuta alansa koulutustoimintaa

– järjestää kulttuuritapahtumia, tilaisuuksia ja juhlia- järjestää esityksiä, näyttelyitä, konsertteja sekä niihin verrattavia tilaisuuksia
– tekee tutkimusta, tiedotusta ja julkaisuja
– järjestää esitys- ja koulutusmatkoja kotimaahan ja ulkomaille
– on yhteistoiminnassa muiden alan toimijoiden kanssa ja tekee lastenkulttuuria edistäviä aloitteita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– harjoittaa kahvilaliikettä toimipaikassaan
– järjestää maksullisia esityksiä, konsertteja ja muita vastaavia yleisötilaisuuksia

3. Jäsenet
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Kannatusjäsen voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsenyyttä voi hakea yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännoissa mainittuja jäsenyyden ehtoja taikka jäsenen toiminta ei vastaa yhdistyksen eettisia ja toiminnallisia periaatteita.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäsenilta perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjasenillä on vain vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenmaksussa voi olla eri luokat luonnollisille henkilöille ja yhteisöille.
Jäsenmaksu on voimassa sen kalenterivuoden ajan, jona maksu on maksettu ja seuraavan vuoden maksun eräpäivään saakka.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähkopostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Yhdistyksen hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen toiminnan tarkastaa joko toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sen mukaan mitä yhdistyslaki vaatii toimintavuoden volyymiin nähden. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilin/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännoissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokouksen koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis -ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnan tai tilintarkastaja ja varahenkilö
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähkäpostilla hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Paatos saantojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.